Wat doet ELANN/ROS voor eerstelijnspsychologen?

De afgelopen jaren zijn de banden tussen ELANN/ROS en de eerstelijnspsychologen stevig aangehaald. De grote veranderingen in de organisatie en financiering van de GGZ zijn hier debet aan geweest. Het organiseren van samenwerking binnen de beroepsgroep en met de huisartsen en POH GGZ, substitutie van specialistische GGZ naar generalistische GGZ samen met huisartsenzorg, maar ook informatieverstrekking en beleidsontwikkeling; het vormt inmiddels een belangrijk deel van ons werk.

Samen sta je sterk

Net als voor de huisartsen en de diëtisten is ook voor veel psychologen de behoefte tot samenwerking en organisatie geconcretiseerd. Om alle veranderingen en de nieuwe eisen van zorgverzekeraars en gemeenten (Jeugdzorg!) het hoofd te kunnen bieden, willen meer en meer solisten en kleine praktijken samenwerken: samen sta je tenslotte sterker. Vandaar dat wij een klein groepje psychologen hebben ondersteund dat een coöperatie op wilde richten. Een proces dat binnen een jaar resulteerde in de oprichting van de Groninger Psychologen Coöperatie. Inmiddels zijn tientallen psychologen uit de provincie Groningen lid en zitten er afgevaardigden van de GPC in overlegorganen op lokaal en provinciaal niveau.

Vertegenwoordiging

De psychologen zijn op instigatie van ELANN/ROS via de GPC vertegenwoordigd in de Adviescommisie GGZ en het Ketenplatform GGZ. De Adviescommissie is opgericht door de Huisartsenkring Groningen om de verdere invulling van de Basis GGZ vorm te geven. Naast de psychologen, zijn ook de POH GGZ vertegenwoordigd. ELANN/ROS ondersteunt de commissie. In 2013 is begonnen met gezamenlijk informatie over de nieuwe GGZ te verzamelen en te delen met de beroepsgroepen. Daarnaast is een conferentie georganiseerd waar onder meer twee door de commissie ontwikkelde zorgpaden zijn gepresenteerd. Inmiddels is de commissie ook aan de slag met de veranderingen in de jeugdzorg, de ontwikkelingen op het gebied van e-health en e-triage en de samenwerking met gemeenten. In het Ketenplatform praten de psychologen met huisartsen, de specialistische GGZ (Lentis) en Menzis over de samenwerking tussen de verschillende echelons.

Theorie en praktijk

Eén van onze speerpunten is het samenbrengen van onderzoek/theorie en praktijk. Goed voorbeeld is het ADHD project dat samen met de RuG is opgezet. Dr. Laura Batstra en drs. Sanne te Meerman van Orthopedagogiek voeren dit onderzoek naar de mogelijkheden van trainingen voor ouders van ‘drukke en dwarse kinderen’ uit. Het idee hierachter is dat kinderen met een vermoeden van ADHD niet doorgestuurd worden voor diagnostiek in de SGGZ, maar dat er eerst (volgens het stepped care principe) gekeken wordt of er in de eerste lijn niet iets mogelijk is. Hiervoor is een oudercursus ontwikkeld die een eerstelijnspsycholoog samen met een POH GGZ geeft. De eerste reacties zijn positief.

Contract met huisarts

Een heel praktisch voorbeeld van onze ondersteuning is het samenwerkingscontract dat psychologen vanuit de zorgverzekeraar moeten hebben met een huisarts. Daarvoor hebben wij samen met de Adviescommissie GGZ een makkelijk hanteerbaar format opgesteld, dat u kunt vinden op de website  van de GPC.