Aanpak wachttijden in de GGZ

29 januari 2018

De wachttijden in de GGZ nopen tot een gezamenlijke aanpak. Samen met het ministerie van VWS spraken GGZ-partijen af om per 1 juli 2018 de wachttijden in de GGZ weer binnen de Treeknormen te krijgen.

Wie specialistische zorg nodig heeft, belandt soms op een wachtlijst. Vooral in de GGZ komt dit vaak voor, ook in onze regio. Volgens de zogeheten Treeknormen mag de wachttijd tot het eerste (intake) gesprek niet meer dan vier weken, en daarna tot de behandeling niet meer dan tien weken bedragen.

Om de wachttijden in de GGZ weer binnen de Treeknormen te krijgen, zijn er acht regionale taskforces gelanceerd. Doel is om, na een gezamenlijke probleemanalyse, te komen tot concrete oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van de wachttijden. Ook de huisartsen en ELANN/ROS zijn hierbij betrokken. Zij participeren in de diverse projectgroepen van de regionale taskforce in Groningen.

Ook is er een landelijke publiekscampagne  gestart: Weg van de wachtlijst. Daarmee zetten de koepelorganisaties in op publieksvoorlichting. Op de site Weg van de wachtlijst kunnen patiënten zien wat ze zelf kunnen doen als de maximale wachttijd is verstreken en bij wie ze terecht kunnen.

Ondertussen proberen veel eerstelijns zorgaanbieders, zoals huisartsen, POH GGZ en psychologen, de wachttijden te beperken door samen met ELANN/ROS een aantal veelbelovende projecten uit te voeren. Goede voorbeelden zijn:

In gesprek met de GGZ instellingen over verwijs- en terugverwijsafspraken

De zorg aan patiënten met psychische problematiek kan worden verbeterd door heldere afspraken over samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft de kwaliteitsstandaard Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken  ontwikkeld voor huisartsen, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Aan de hand van deze landelijke afspraken bezoeken de GGZ kaderartsen en ELANN/ROS, namens de huisartsen in Groningen, de SGGZ instellingen in de provincie om gezamenlijk de verwijs- en terugverwijsafspraken te verbeteren. Te denken valt aan tijdige terugrapportage, plan bij terugval/crisisplan en contactgegevens van de hoofdbehandelaar. Al met al belangrijke informatie voor de huisarts om de patiënten verder te kunnen begeleiden in de huisartsenpraktijk.

Pilot EGGZ (Eerstelijns GGZ)

GHC en Menzis hebben in 2016 afspraken gemaakt over de uitvoering van een pilot eerstelijns GGZ.  Deze pilot, die loopt tot medio 2019 en wordt uitgevoerd in Stadskanaal, Slochteren en de stad-Groninger wijk Hoornse Meer, moet uitwijzen of met een nauwere samenwerking tussen huisarts, POH GGZ, GZ-psycholoog en psychiater, onnodige verwijzingen kunnen worden voorkomen. Hierover meer in onze nieuwsbrief van februari.

Pilot OJG (Ondersteuner Jeugd en Gezin)

Op 12 plekken in onze provincie zijn pilots gestart met de Ondersteuner Jeugd en Gezin: de linking pin tussen huisarts, CJG en specialistische jeugdhulp. Doel van de pilots is het bieden van laagdrempelige zorg dichtbij, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en het versterken van de samenwerking tussen huisarts en CJG/ gemeentelijke basisteams. De pilot wordt uitgevoerd op initiatief van de gemeenten (RIGG) in samenwerking met de huisartsen in de provincie Groningen.

GGZ adviescommissie (provinciaal)

ELANN/ROS initieert, adviseert en ondersteunt de commissie bestaande uit (kader) artsen, POH GGZ en psychologen (GPC) bij de realisatie van provinciale samenwerkingsverbanden en projecten. We bespreken de knelpunten in de regio en gaan daarmee aan de slag met betrokken zorgaanbieders. Voorbeelden van initiatieven zijn hierboven genoemd.

Vragen?

Voor meer informatie over bovenstaande projecten kunt u bellen of mailen met Roelinda Bos, adviseur ELANN/ROS, telefoon 050 3666445.