Consortium maakt zich sterk voor kwetsbare zwangeren

25 juni 2015

Met een digitale koffer voor VSV’s vol informatie, materialen en initiatieven zet het Consortium ZGNN dit najaar een stevige stap richting een samenhangend en transparant zorgaanbod voor kwetsbare zwangeren.

Om de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) van informatie en materialen te voorzien om de zorgstructuur voor kwetsbare zwangeren te verbeteren, stelde het Consortium ZGNN een projectgroep in.

Dit voorjaar werd bij de noordelijke VSV’s geïnventariseerd  wat ze al doen op het  gebied van kwetsbare zwangeren. De verschillen bleken groot. Op enkele uitzonderingen na, is er geen samenhangend en transparant aanbod voor kwetsbare zwangeren  op VSV-niveau.

  • Er is bij de verloskundige hulpverleners onvoldoende kennis over de sociale kaart en er ontbreken zorgpaden voor zwangeren met psychosociale problematiek/ongezonde leefstijl/ongunstige opgroeisituaties.
  • Tweede- en derdelijns zorgverleners maken onvoldoende gebruik van mogelijkheden in de nulde- en eerste lijn en vice versa. Aansluiting van tweede- of derdelijns multidisciplinaire zorg (POP-poli) op de ‘zorg in de wijk’ en andersom behoeft verbetering.
  • De verbinding tussen VSV’s en de gemeentelijke organisaties is vaak nog niet gelegd of staat nog in de kinderschoenen.

Vanuit de projectgroep is daarom het idee ontstaan om een ‘digitale koffer’ te ontwikkelen met alle reeds bestaande materialen en  initiatieven voor kwetsbare zwangeren.  In het najaar hopen we de ‘digitale koffer’ te presenteren. Ondertussen bezoeken we de VSV’s om hen te ondersteunen bij het invoeren van een vroegsignaleringsinstrument, met daaraan gekoppeld de zorgpaden en de sociale kaart  en hen in contact te brengen met het sociaal domein.

ELANN is samen met ROS Friesland en ProGez betrokken bij de projectgroep zorgstructuur kwetsbare zwangeren. Andere deelnemers zijn verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, de Verloskunde Academie, hoofd cluster gynaecologie  en urologie, maatschappelijk werk  van het ziekenhuis en de drie GGD’s  uit Drenthe, Groningen en Friesland.