De Zorgverzekeraar komt naar u toe

25 maart 2015

Tijdens de Inspiratiesessie van de noordelijke Huisartsenkringen en Menzis op 18 maart ging het al snel over het manifest ‘Het roer moet om’.

Van de ruim 9000 huisartsen in Nederland zou al meer dan de helft het manifest ‘Het roer moet om’ hebben getekend. De inzet is primair gericht op de wens van de beroepsgroep om gelijkwaardig te kunnen onderhandelen met de zorgverzekeraars, en samen te werken op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Inmiddels zijn er vanuit andere (para-)medische beroepsgroepen steunbetuigingen gekomen, en ook de NHG stelt zich duidelijk op: “het verzamelen van data is bedoeld om inzicht te krijgen in de eigen kwaliteit en niet voor de zorginkoop of om marktwerking te stimuleren”.

Inspiratiesessie

In dit licht is een uitnodiging voor een gezamenlijke bijeenkomst van enkele Huisartsenkringen uit Oost- en Noord Nederland met Menzis, een opmerkelijk fenomeen. Op 18 maart vond die plaats in Zwolle onder de titel ‘inspiratiesessie’. Centraal stonden positieve voorbeelden van substitutie tussen tweede- en eerstelijnszorg. Maar in de aftrap kwam de landelijke controverse duidelijk aan bod. In een tweegesprek tussen mw. Stegehuis (Menzis) en de heer  Postma (LHV), gaf de laatste concreet aan wat van de verzekeraar wordt verwacht. Met name de behoefte aan duidelijkheid: geef als zorgverzekeraar aan op welk beleid je over een periode van meerdere jaren inzet, in plaats van slechts contracten voor een beperkte periode aan te willen gaan. En wees zelf ook transparant over de besteding van de financiën, met name binnen segment 3  (de budgettaire ruimte waarbinnen innovaties ondersteund kunnen worden).

In de loop van de middag en avond werd vanuit Menzis  meerdere keren benadrukt dat deze inzet en behoefte herkend wordt. Ook dat de communicatie over de contractbesprekingen  in de afgelopen jaren “geen schoonheidsprijs verdient”. Dat wil men anders aanpakken. De inspiratiesessie werd daarvoor ten voorbeeld gesteld en onder meer vanuit de Huisartsenkring Groningen werd dat door voorzitter Paul Rademaker positief geduid. Menzis overweegt de opzet van de bijeenkomst te herhalen; wellicht ook in de regio’s.

Substitutie

Vanuit Groningen waren meerdere huisartsen en vertegenwoordigers uit de tweedelijn aanwezig; ook werden twee van de acht presentaties over substitutie vanuit Groningen verzorgd. Huisarts Frank Beltman sprak over de recente keuzes om de inrichting van diabetesketenzorg uit te breiden, en over het ontwikkelde zorgpad voor complexe ouderenzorg. Beide kregen een positieve ontvangst. Andere presentaties behandelden onder meer de inzet van de specialist ouderenzorg in een eerstelijnsgezondheidscentrum, en de behandeling van veelvoorkomende oogklachten bij ouderen door de huisarts. Door de vergrijzing nemen deze klachten zienderogen in aantal toe. Ter voorkoming van onnodige doorverwijzingen als gevolg van te beperkte kennis, bepleitte de inleider-huisarts bijscholing en specialisatie in de eerstelijnszorg. In de discussie werd onder andere duidelijker, dat Menzis verder gaat met de keuze voor inzet op regio-specifieke besteding van middelen voor innovatie. Op een vraag waarom voor een bepaald project in de ene regio geld is uitgetrokken, en dat in een andere regio werd afgewezen, werd geantwoord dat de inzet van deze middelen in regionaal verband bepaald wordt. En omdat geld maar één keer kan worden uitgegeven, zullen er verschillen optreden.

Al met al een geslaagde aanzet om én substitutie te bevorderen én de brug te slaan tussen de verschillende posities en rollen die zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben.

Presentaties

De presentaties van de Inspiratiesessie kunt u op de site van Menzis downloaden of bekijken.