Hoofdbehandelaarschap GGZ

2 juli 2015

Op 18 mei verscheen het advies van de Commissie Meurs over een norm voor inhoud en invulling van het hoofdbehandelaarschap in de GGZ.

De afgelopen jaren kreeg het begrip hoofdbehandelaarschap in de GGZ vooral een financiële betekenis terwijl het bedoeld is om kwaliteit van zorg te waarborgen.

Van oudsher is de hoofdbehandelaar de zorgverlener die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het zorgproces dat een patiënt doorloopt. De laatste jaren krijgt de hoofdbehandelaar echter steeds meer een regisseursrol, omdat de zorgverlening een collectieve aangelegenheid is geworden en geen enkele zorgverlener nog inhoudelijke verantwoordelijkheid kan dragen voor het gehele zorgproces. Het is dan ook beter te spreken over regiebehandelaar.

De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de integrale behandeling van de patiënt: hij coördineert de inzet van alle betrokken zorgverleners en roept specifieke deskundigheid in als dat nodig is. De regiebehandelaar moet zijn ingebed in een stevig verankerd professioneel netwerk. De betrokken partijen moeten hiertoe een kwaliteitsstatuut ontwikkelen dat bindend is in alle situaties waarin GGZ geleverd wordt.

Aldus de Commissie Meurs in haar advies ‘Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep’, dat op 18 mei 2015 werd uitgebracht.