Jeugdzorg in de eerste lijn

2 juli 2015

De Jeugdzorg is volop in beweging. Goed voorbeeld is de inzet van een praktijkondersteuner Jeugd GGZ. Die heeft nogal wat voordelen.

Zoals bekend is er heel wat veranderd in de organisatie en financiering van de Jeugdzorg. De gemeenten financieren alle niet-somatische zorg voor jeugd onder de achttien (inclusief de volledige GGZ). Tegelijkertijd is er een beweging gaande van substitutie en meer lokale invulling. Oftewel van specialistische naar generalistische- en huisartsenzorg en van de kliniek naar de wijk.

Inzet praktijkondersteuner Jeugd GGZ

Een interessante ontwikkeling is de plaats die de huisartspraktijk hierbij kan innemen. Uit divers onderzoek wordt duidelijk dat de inzet van een praktijkondersteuner Jeugd GGZ, al dan niet in combinatie met een ‘jeugd GGZ consult’ bij de huisarts (een 40 minuten consult,  waarin dieper op de problematiek ingegaan kan worden), veel voordelen heeft:

  • minder verwijzingen naar de generalistische en specialistische GGZ
  • een snellere reactie op de problematiek en daarmee minder kans op escalatie
  • laagdrempelige en vertrouwde hulp
  • minder medicalisering en ziektelabeling
  • betere kwaliteit van zorg en verwijzing
  • en dit alles - belangrijk in deze dagen – tegen lagere kosten.

Experimenten

In de provincie Groningen zijn inmiddels al op verschillende locaties praktijkondersteuners Jeugd GGZ ingezet, vaak gedetacheerd vanuit gespecialiseerde instellingen zoals Molendrift en Accare. In onder meer Appingedam, Hoogezand, Leek, Sauwerd en de stad Groningen zijn er naar tevredenheid experimenten gaande.

Mogelijkheden

Aandachtspunt is hierbij wel de relatie tot de kerntaakstelling van de huisartsenzorg en daarmee de financiering van de POH Jeugd GGZ. De mogelijkheden en knelpunten zijn destijds al beschreven in het Jeugdzorgpad, zoals door ELANN/ROS opgesteld met huisartsen, psychologen en POH GGZ in opdracht van de Huisartsenkring Groningen. We denken dat de eerstelijnszorg een steeds belangrijkere rol kan spelen in de Jeugd GGZ. Daarbij zal de samenwerking met sociale teams en CJG’s ook verder uitgebouwd moeten worden (lees ook: Samenwerking in de wijk). We blijven hier nauw bij betrokken en volgen de ontwikkelingen op de voet. Voor informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met ELANN/ROS.