Jeugdzorgpad

1 juli 2014

Voor huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen: om te bepalen welke zorg ze zelf kunnen leveren en wanneer doorverwezen moet worden.

Om goed voorbereid te zijn op alle veranderingen in de GGZ en de jeugdzorg is ELANN/ROS begin 2013 samen met de eerstelijnszorgaanbieders aan de slag gegaan. De Huisartsenkring Groningen stelde de Adviescommissie GGZ in. In deze commissie hebben drie huisartsen, een psycholoog, een POH GGZ, en twee adviseurs van ELANN zitting.

Hulpmiddel

Eén van de  resultaten is de ontwikkeling van een gezamenlijk, algemeen zorgpad voor de jeugd: het Jeugdzorgpad. Dit generieke jeugdzorgpad is een algemeen hulpmiddel voor huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen, werkzaam in de generalistische GGZ,  om te bepalen welke zorg ze zelf kunnen leveren en wanneer doorverwezen dient te worden. Het is niet gericht op specifieke aandoeningen of problemen, maar op de gehele niet-somatische hulp aan kinderen en jeugdigen, zoals gegeven in de huisartsenpraktijk en de generalistische GGZ.

Cyclisch

Het Jeugdzorgpad is tot stand gekomen door bestudering van literatuur en inbreng van mensen uit het veld. Er is een cyclisch proces gevolgd, waarin elk concept op basis van mondeling en schriftelijk commentaar werd herschreven en opnieuw werd voorgelegd aan de primaire doelgroep (huisarts, praktijkondersteuner en psycholoog) en tussentijds aan zorgaanbieders uit de jeugdzorg, de GGZ en het UMCG alsmede wetenschappers van de universiteit. Na het doorlopen van twaalf cycli is het eindresultaat goedgekeurd door de Adviescommissie GGZ en de Huisartsenkring Groningen.

Stepped diagnosis

Het Jeugdzorgpad gaat uit van het stepped diagnosis en stepped care model. Stepped diagnosis betekent dat men de eerste stappen in de behandeling uitvoert zonder een kindgebonden classificerende DSM-diagnose. Wel wordt een werkdiagnose gesteld om het kind of de jeugdige te begeleiden of behandelen (bijvoorbeeld opvoedproblematiek, schoolachterstand en concentratiestoornis). Er wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met het (gezins)systeem en de context van de problematiek. Stepped diagnosis is gekoppeld aan stepped care, waarbij de eerste stappen in de begeleiding of behandeling minimaal belastend zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de krachtige werking van de tijd en ondersteuning op maat. Pas als er verslechtering of geen verbetering in de toestand van de patiënt optreedt, wordt er overgegaan op een meer invasieve/intensieve behandeling.

ELANN/ROS en de Adviescommissie GGZ beraden zich momenteel op de verdere uitwerking voor landelijk gebruik, alsmede de specifieke uitwerking in de praktijk.

Downloads

Hieronder kunt u zowel de onverkorte versie als de samenvatting van het Jeugdzorgpad downloaden.

Download Jeugdzorgpad 2014.pdf

Download Samenvatting Jeugdzorgpad.pdf

Vragen?

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met Roelinda Bos en Marc Conradi.