Samenwerking

22 augustus 2014

Veel wegen leiden naar Rome. Als samenwerking ‘onder één dak’ niet tot de mogelijkheden behoort, biedt ELANN/ROS maatwerk. Zoals in de regio Westerwolde.

De kerntaak van ELANN/ROS, het bevorderen van  geïntegreerde eerstelijnszorg,  krijgt niet alleen gestalte door ‘samenwerking onder één dak’-oplossingen. Eén van de specifieke kenmerken van ons werkgebied is de relatieve dunbevolktheid. Voor ‘samenwerking onder één dak’ zijn de afstanden vaak te groot. Andere benaderingen bieden dan soelaas. Uitgangspunt is altijd: maatwerk.

Samenhang

Goed voorbeeld is de regio Westerwolde, waar ELANN/ROS negen apotheekhoudende huisartsen ondersteunt. De opgave is samenwerking te bevorderen, gericht op de toekomstige continuering van de zorg, en om in te kunnen spelen op de veranderingen en nieuwe taken die op de eerste lijn afkomen. De vraag werd ons voorgelegd nadat het te moeilijk bleek om met zoveel uiteenlopende  belangen (bijvoorbeeld door verschillen in leeftijd) en ideeën (de afbakening tussen autonomie en samenwerkingsnoodzaak) onderling een samenhangende kijk te ontwikkelen. De eerste stap in de begeleiding werd het structureren van de vergaderingen: agendering, onafhankelijk voorzitter,  inhoudelijk en secretarieel verzorgen van stukken en bewaken van termijnen.

Visie

Tegelijk werd via een interviewronde een concept-visiedocument opgesteld. Dat diende als basis voor het ontwikkelen van focus op  en overeenstemming over (de volgorde van) de stappen om de gewenste visie te realiseren.

Overtuiging

Concreet gezette vervolgstappen en geboekte resultaten zijn de oriëntatie op de (on)mogelijkheden voor het aanstellen van een hagromanager; het herschrijven van het hagroreglement; het aanvragen van een externe financiële bijdrage voor dit proces en de voorbereiding voor een praktijkdag met alle medewerkers. Dat laatste omdat het erg wezenlijk is dat voorgenomen samenwerking ( de mogelijkheden en grenzen ervan) vanaf het begin wortelt in de overtuiging van alle betrokkenen.

Vragen?

Voor meer informatie over samenwerking kunt u mailen of bellen met Erik Volders.