Tien jaar ROS

30 januari 2015

Van opvolger van de DHV naar samenbindende dienstverlener voor de eerste lijn.

Op 1 januari 2005 werden de Regionale Ondersteunings Structuren  (ROS’en) in het leven geroepen. De ROS’en traden in de voetsporen van de Districts Huisartsen Verenigingen (DHV’en) met als oogmerk de ondersteuning uit te breiden. Onder het motto Kennen, versterken en verbinden van de eerste lijn kwamen naast huisartsen, nu  ook andere beroepsgroepen in aanmerking voor de geboden dienstverlening.

Doorgroeien

Inmiddels zijn we tien jaar verder. In die tijd zijn er nieuwe beroepsgroepen toegevoegd, zoals laatstelijk de apothekers en, naar verluidt,  gebeurt dat mogelijk ook nog met de wijkverpleging. De nadruk van het begeleiden van fysieke samenwerking (onder één dak) is doorgegroeid naar het begeleiden van samenwerking op inhoud, zoals destijds het opstarten van de ketenzorg voor chronische ziekten. Of de vorming van coöperaties, zoals die voor de eerstelijnspsychologen. Een actueel voorbeeld is het zoeken van verbinding tussen nuldelijn (de welzijnscomponent: eenzaamheid; het sociale domein) en eerste lijn. Hieruit komt naar voren dat de ondersteuning van de ROS mee moet bewegen met de actualiteit, en dat die projectmatig is. Om een oordeel te krijgen over de gewenste actualiteit en kwaliteit van de ondersteuning heeft het ELANN/ROS regelmatig overleg in het Eerstelijnsoverleg (ELO).

Het sterke punt is de onafhankelijkheid: een ROS is deskundig maar zelf geen zorgaanbieder. Anderzijds is dat ook de zwakte: als je van niemand bent, is het ook maar de vraag wie er voor je opkomt in tijden van tegenwerking.

Beleidsregel

De financiering van de ROS’en komt uit de algemene middelen (VWS) en wordt door de in de betreffende regio preferente zorgverzekeraar betaalbaar gesteld aan ROS’en, nadat een overeenkomst met de ROS is gesloten. De wettelijke basis voor de rijksfinanciering stoelt op een ‘beleidsregel’. Die heeft steeds voor een aantal jaren geldingskracht. De huidige beleidsregel loopt na 2015 af.

Netwerk

Het accent van de inzet van de ROS’en ligt – uit de aard der zaak– in de regio. Voor ons een overzichtelijk werkgebied, omdat het samenvalt met de provinciegrens. Daarnaast zijn er landelijke thema’s waarover de ROS’en onderling afstemming zoeken in het ROS-netwerk. Daar worden verder goede voorbeelden gedeeld en actuele ontwikkelingen doorgesproken. Vanuit het ROS-netwerk zijn ook tevredenheidsonderzoeken gehouden. Externe bureaus  werd daarbij gevraagd te onderzoeken hoe de beroepsgroepen de dienstverlening beoordelen. Met de vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars is er jaarlijks een contactdag. Daaruit is onlangs een werkgroep voortgekomen van ZN en ROS’en, die werkt aan overeenstemming over een landelijke agenda. Daarin staan drie ontwikkelingen centraal: zelfmanagement; zorg in de wijk; substitutie. Doel is om hierover tot eensluidende kwaliteitscriteria te komen.  Daarmee is het een volgende stap in de ontwikkeling van de ROS als dé samenbindende dienstverlener voor de eerste lijn.

Meer weten?

We staan altijd open voor uw vragen. Bel of mail ons als u meer wilt weten over ELANN/ROS. U vindt onze gegevens hier