Samenwerking en visievorming

ELANN/ROS ondersteunt zorgverleners bij het opzetten van een samenwerkingsverband of een gezondheidscentrum. Of bij een HOED als het om huisartsen gaat. Onze begeleiding kan lopen van de verkenningsfase (motieven voor samenwerking) tot de realisatie. Wij putten daarbij waar nodig externe deskundigheid uit ons netwerk en het zorginkoopbeleid.

Multidisciplinair

ELANN/ROS heeft veel ervaring in het begeleiden van multidisciplinaire samenwerking. Voorbeelden zijn:

  • Gezondheidscentra (Delfzijl, Oosterparkwijk Groningen, Hommesplein Winschoten)
  • Evaluatie van de samenwerkingsambities (GC Overdiep te Appingedam)
  • Anderhalvelijns initiatieven die vanuit de eerstelijnszorg worden ontwikkeld (substitutie van tweedelijnszorg naar de eerste lijn)
  • Samenwerkingsvormen tussen eerstelijnszorg en de nuldelijn (welzijn, sociaal domein)

Monodisciplinair

ELANN/ROS is gericht op het bevorderen van samenhangende zorgverlening. Dat kunnen ook ondersteuningsactiviteiten binnen een discipline zijn. Immers alleen als het organisatorische en zorginhoudelijke proces op orde is, kan de samenwerking in multidisciplinair verband slagen. Voorbeelden zijn:

  • Ontwikkeling van een samenwerkingsverband bij de diëtisten en de psychologen
  • Herijking van de missie binnen een maatschap
  • Praktijkanalyse, bijvoorbeeld na sterke groei of voornemen tot veranderingen