ELANN en ROS

De Stichting ELANN is in 2005 voortgekomen uit het ondersteuningsbureau van de Districts Huisartsenvereniging (DHV) Groningen en de Stichting Huisartsgeneeskunde Groningen. Deze omslag hield in dat de ondersteuning aan de beroepsgroep huisartsen werd verbreed naar de hele eerstelijnszorg. Specifiek voor huisartsen bleef ELANN facilitaire taken bieden.

ROS-functie

De nieuwe werkzaamheden  werden verricht vanuit de ROS-functie (ROS staat voor Regionale Ondersteuningsstructuur).  Kerntaak vanuit de ROS werd het bevorderen van een integraal zorgaanbod in de eerste lijn.

Dat pad is door de eerstelijnsberoepsgroepen met overtuiging ingeslagen. Bekende uitingen zijn de samenwerking onder één dak in gezondheidscentra, de vorming van coöperaties en ketenzorg.

Ketenzorg

De sterke groei in ketenzorg voor chronisch zieken leidde vanaf 2006 tot de vorming van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). De facilitaire ondersteuning die ELANN hieraan bood groeide mee, en vormde aanleiding om de werkzaamheden via de ROS-functie scherper af te bakenen. De ROS-taken staan immers ten dienste van de hele eerste lijn.

Na een overgangsperiode is vanaf voorjaar 2014 de ROS-functie definitief verzelfstandigd en onder eigen directievoering gebracht in de Stichting ROS Groningen. Alle activiteiten vanuit de ROS-functie en de daaraan verbonden medewerkers worden herkenbaar gepresenteerd onder het label ELANN/ROS.

Taken

Taken die ELANN/ROS uitvoert zijn onder meer:

  • De procesbegeleiding bij visietrajecten om tot samenwerking te komen en bij opvolgings-en continuïteitsproblematiek binnen de huisartsenzorg
  • Het versterken van (multidisciplinaire) samenwerking in de eerste lijn en de afstemming met aanpalende sectoren
  • Het coördineren en vertalen van landelijke ICT-ontwikkelingen (LSP) in de zorg
  • De ondersteuning van samenwerking voor bepaalde doelgroepen zoals ouderenzorg, jeugdzorg en GGZ
  • Het bevorderen van de organisatiegraad van beroepsgroepen in de eerste lijn

Facilitair

ELANN biedt facilitaire activiteiten (ondersteuning op maat) aan huisartsen zoals:

  • Het faciliteren van de GHC
  • Het verzorgen van financiële administratie in huisartsenpraktijken
  • Het ondersteunen van personeelsmanagementstaken als werving en selectie en het voeren van functioneringsgesprekken